Skip to main content

Teamontwikkeling & teamscan

Goede prestaties vragen om uitmuntend samenwerkende teams. Die bouw je niet in één dag. Het gaat om ruimte, aandacht, leiderschap. Alleen gaat sneller, samen kom je verder. Soms loopt het stuk. Dan moet je werken aan vertrouwen: lef van binnen met hulp van buiten.

Teams zijn in toenemende mate de organisatorische eenheid waarmee organisaties het verschil maken. Hun uitdaging? Wendbaar, multidisciplinair complexe vraagstukken oplossen. Resultaten boeken en tot innovatie komen. Dat vraagt om intensieve en professionele samenwerking binnen het team en tussen teams. Binnen en buiten de organisatie.

Dat doet een beroep op het vermogen tot samenwerking van teams en teamleden. En op leiders die gericht zijn op het helpen ontwikkelen en borgen van dat vermogen. Het verbinden van teamontwikkeling aan leiderschap is in onze ogen cruciaal. Leiderschap ter ondersteuning van (op) het team en leiderschap in het team.

Succesvolle teamontwikkeling

Teamontwikkeling is kansrijker na een gedegen én gedragen diagnose. Teamontwikkeling vraagt gedurende langere tijd doorlopend aandacht en tijd, van de leider en van teamleden. Eén interventie is géén interventie. Forzes nodigt teams uit om in co-creatie met de teamcoach en in dialoog met hun stakeholders hun focus, ambitie en aanpak voor de teamontwikkeling te formuleren. Zij zijn daarmee zelf eigenaar.

Teams ontwikkelen vooral zichzelf. Niet alleen op speciale (off-the-job) teamontwikkelbijeenkomsten, maar juist in het werk (on-the-job) aan de hand van betekenisvolle teamopdrachten met opdrachtgevers uit het hogere management. De teamleider waardeert, stimuleert en corrigeert waar nodig en ontwikkelt zich als transformationeel teamleider.

De teamcoach biedt een werkstructuur (geen keurslijf!) die het team in staat stelt om op succesfactoren voor teamwerk de verdieping te zoeken. Hierbij maakt hij o.a gebruik van het gedachtengoed van bekende auteurs zoals Patrick Lencioni, Amy Edmondson, Kuipers en Groeneveld, Martijn Vroemen en Karin Derksen. We werken met een tiental teamontwikkelpunten. Lees hieronder meer over onze visie en aanpak.

Visie en aanpak

Werk wordt complexer; de werkdruk neemt toe en samenwerkingsverbanden kennen een minder vaste, dynamische samenstelling. Dat vraagt om een meer dienende, coachende en faciliterende rol van leidinggevenden en meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor gezamenlijk resultaat en proces van teamleden. Ons motto? “Een team zonder koers maakt geen kans”.

Forzes Teamscan

Om bij de start van en tijdens de teamontwikkeling de situatie in het team in kaart te brengen maken we gebruik van onze eigen teamscan. De scan bevordert het inzicht in teamfunctioneren door het teruggeven van geaggregeerde beelden van de individuele teamleden en helpt bij het objectiveren, versnellen en verdiepen van het gesprek over gedrag dat bijdraagt aan goed/ beter functioneren van een team. De afname wordt nabesproken door een gecertificeerde teamcoach.

De Forzes Teamscan rapporteert op vijf factoren voor teamfunctioneren:

 1. Teamsucces: de mate waarin teamleden gericht zijn op gezamenlijke resultaten
 2. Gedrevenheid: de mate waarin teamleden gedreven zijn teamdoelen te realiseren
 3. Leervermogen: de mate waarin teamleden gericht zijn op samen leren, (zelf)reflectie en beter worden
 4. Diversiteit: de mate waarin teamleden verschillen (en conflicten) benutten en overbruggen
 5. Veiligheid: de mate waarin veiligheid wordt ervaren in het team

Deze factoren geven een afgewogen eerste indruk van zowel de prestatiegerichte als de relatiegerichte aspecten van teamfunctioneren.

De Forzes Teamscan (FTS) helpt teams om kritisch in de spiegel te kijken en met begeleiding versneld en verdiept in gesprek te gaan over succesbepalende thema’s.

Een ervaren teamcoach kan helpen

Een ervaren teamcoach kan helpen. Bijvoorbeeld om een vastgelopen team weer op gang te krijgen of om een team versneld tot groei en prestaties te (ver-)leiden. Onze aanpak begint met ‘lef’. Er is lef voor nodig om als team écht eerlijk te zijn of waar je staat en waar je samen heen wilt.

Opdrachtgevers investeren in teamcoaching omdat ze zien dat goed presterende, lekker draaiende teams het verschil maken. Tijdelijke teams in projecten of programma’s, maar ook vaste teams in de lijn. Op allerlei niveaus is er is behoefte aan reflectie op teamfunctioneren en grip op groei en ontwikkeling.

Thema’s die we vaak tegenkomen:

 • Samenwerken

 • Kennisdelen

 • Eigenaarschap

 • Persoonlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid

 • Werken vanuit vertrouwen

 • Werken op basis van resultaatverantwoordelijkheid

 • Optimaal gebruikmaken van talenten.

Forzes zet in op teamontwikkeling door in de teams diagnostisch te werk te gaan.

 • Fundament: we werken aan onderling vertrouwen

 • Aspiratie: we leggen de teamleden voor tot welk teamontwikkelniveau ze willen groeien

 • Scan: we gebruiken de teamscan op zoek naar sterktes en verbeterpunten

 • Interventies: we gaan we aan de slag op basis van 10 ontwikkelaspecten. Zowel op teamniveau als voor individuen. Geen teamontwikkeling zonder individuele verantwoordelijkheid.

Een voorbeeldtraject

Bouwen aan vertrouwen

Bijvoorbeeld met de volgende werkvormen:

 • Delen levensverhalen
 • Feedback vragen
 • Tools als Big 5, Drives, Personal User Guide en Insights
 • Delen zelfreflecties
 • 1-op-1 evaluatie (relatie)gesprekken
 • Dialoog-oefeningen

Teamdiagnose

 • Forzes Teamscan inzetten om te toetsen hoe het team ervoor staat
 • Vaststellen gewenst teamontwikkelstadium
 • In nabespreking keuze maken uit 1-10 ontwikkelaspecten
 • Co-creëren teamontwikkelplan

Teamontwikkelplan

 • Uitvoeren van 1-10 ontwikkelaspecten
 • Ieder ontwikkelaspect kent een of meerdere werkvormen
 • Werkvormen zijn soms op de hei en veelal in het werk

Nameting

 • Opnieuw meten met de Forzes Teamscan hoe het team er nu voorstaat. Is het gewenste teamontwikkelstadium bereikt? Vindt de omgeving dat het team beter is gaan presteren? Hebben de teamleden de ontwikkelstap gemaakt die ze zelf voor ogen hadden?
 • Feestelijk afsluiten.

10 Ontwikkelaspecten

Hieronder staan de ontwikkelaspecten die we met het team kunnen oppakken. De interventies bij ieder van de ontwikkelaspecten kunnen online of face-to-face zijn. Online sessies zijn maximaal anderhalf uur en worden afgewisseld met telefonische werkwandelingen en groepswerk.

A. Stevig teamfundament
 1. Het team heeft een heldere noodzaak, doel en opgave. Niet vanuit het team zelf, maar ook met inbreng van belanghebbenden van buiten het team. Zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

 2. De teamomvang is beperkt, zodat iedereen zinvolle bijdrage kan leveren: 2-10 leden die écht nodig zijn voor de opgave en die hun schouders eronder moeten zetten.

 3. Er is een gedeeld beeld van doel/ opgave: ieder teamlid heeft dit voor ogen en weet wanneer het werk goed en klaar is. Ieder teamlid is persoonlijk verbonden met het teamdoel of -opgave.

 4. Teamleden zijn onderling afhankelijk van elkaar
B. Effectief samenwerken
 1. Het team is veilig. Er zijn open dialogen: spreken over fouten vormt geen en risico en men is bereid om elkaar te helpen.

 2. Het team benut en waardeert diversiteit in denken en kijken. Men luistert naar de (tegen)stem.

 3. Het team heeft ruimte gemaakt voor teamontwikkeling en balanceert presteren (toekomst creëren en organiseren) met verbinden (reflecteren en dialoog voeren).

 4. Het team kan ‘teamleren’ en evalueert regelmatig resultaten en samenwerking. Op basis van de uitkomsten onderneemt het team concrete verbeteracties.
C. Passend leiderschap
 1. Het team heeft leiderschap zo vormgegeven dat het bijdraagt aan goed teamwerk. Zo is er een (informele) leider en bespreekt het team de rol van het leiderschap. Als het past, wordt leiderschap gedeeld.

 2. Ook bij zelfsturende teams staan we stil. Past zelfsturing bij de cultuur? Ondersteunen de organisatiestructuur, management en HR de zelfsturing?

Ik ben betrokken bij het team

Als leidinggevende, teamlid, of betrokken professional wil ik graag dat dit team (weer) gaat vliegen. Dat alle leden zich scharen achter de opgave waar ze voor staan. Dat ze snappen dat er meer is dan inhoud en operationele druk. Dat ze investeren in hun individuele groei en dat van het team (en dat ze dat zien als vrijwel hetzelfde).

Ik zoek verheldering en objectivering over teamfunctioneren, maar heb tegelijkertijd weinig tijd voor oeverloze bespiegelingen. Ik snap dat het van betrokkenen vraagt om zich kwetsbaar op te stellen en lastige gesprekken en momenten aan te gaan of te verduren dat ze hun zin niet krijgen.

Ik zoek bijvoorbeeld antwoord op een of meer van de volgende vragen;

 • Hoe zorgen we dat iedereen een bijdrage levert die past bij zijn sterktes en waar hij blij van wordt?
 • Hoe bereiken we ons resultaat beter en leuker?
 • Hoe creëren we meer veiligheid en vertrouwen?
 • Hoe gaan we om met meningsverschillen?
 • Hoe weten we of we als team op de goed weg zijn?
 • Hoe verdelen we corvée, de lastige klusjes?
 • Hoe gaan we om met tegenslag?
 • Wanneer heeft de leidinggevende maximaal toegevoegde waarde?

Kijk, dat zijn nu vragen waar ook wij van Forzes warm voor lopen. Gelukkig hebben we er ruime ervaring mee.

Investeer in individuele groei en die van het team

(En ja, dat is bijna hetzelfde)

Ik ben teamcoach

Als teamcoach versta ik mijn vak. Ik beweeg me makkelijk in groepen. Ik stem af op wat teams nodig lijken te hebben. Ik werk aan het onderhoud van mijn kennis en vaardigheden. Ik ervaar een (goedbedoelde) druk om mijn teaminterventies zo weinig mogelijk ten koste van operationele inzet te laten gaan.

Ik zoek manieren om mijn inzet te versnellen en verdiepen. Ik zoek ook collega’s om ervaringen mee uit te wisselen. Ik wil echter niet in een keurslijf, ik hou niet van goeroes en krijg de kriebels van de gedwongen winkelnering die vaak gekoppeld is aan certificering voor methoden en instrumenten.

Ik zoek eigenlijk antwoord op een of meer van de volgende vragen:

 • Hoe overtuig ik mijn opdrachtgevers van het belang van (tijdig) investeren in teamontwikkeling?

 • Hoe kan ik met zo weinig mogelijk tijdverlies de mening van teamleden over het team ophalen?

 • Hoe richt ik de dialoog over teamontwikkeling op de punten die er het meest toe doen?

 • Hoe combineer ik de voordelen van nieuwe media en online werken met de zorgvuldigheid van maatwerk interactie on-the-spot?

 • Hoe weet ik of ik volgens de laatste inzichten te werk ga?

Kijk, dat zijn nu het soort vragen waar we samen met de coaches in ons netwerk steeds verder mee proberen te komen. Forzes is geen ‘instrumentenclub’. Instrumenten zoals de Teamscan zijn voor ons altijd aanleiding voor een goed gesprek over groei, verandering en ontwikkeling.

Op weg naar onze eigen groei zoeken we mekaar regelmatig op binnen ons netwerk. Onze expertisecirkel teamcoaching richt zich op het verder professionaliseren van de coaches. Ze staat open voor netwerkgenoten én teamcoaches uit de organisatie van opdrachtgevers. Zodat we elkaar grenzeloos kunnen verrijken. Delen is vermenigvuldigen. Laat je inspireren!